logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót BIBLIA
podstrona

I. WSTĘP 

Rozważanie będzie dotyczyło wyłącznie Biblii, a konkretnie tego, czym jest Biblia,
dlaczego jest taka wyjątkowa i dlaczego uważamy, że jest Słowem samego Boga.

Jest to bardzo ważne zagadnienie z prostego powodu - jeśli ktoś uważa,że Biblia
nie jest Słowem Boga, to nie traktuje na poważnie tego, co w niej jest napisane.
Jeśli ktoś nie wierzy, że Biblia jest Słowem Boga, to łatwiej wierzy temu,
co mówią np. ludzie niewierzący, czy duchy zwodnicze, czyli demony.
Należy pamiętać, że nasza cielesność, ludzka natura - dąży do grzechu i łatwiej
jest przyjmować poglądy, które są typowo ludzkie, niż prawdy Boga, które zawsze
są dla nas dobre, ale nie zawsze są przez nas odbierane jako dobre.

Chrześcijanie wiedzą, że Biblia jest księgą Boga, którą napisali ludzie pod
natchnieniem Ducha Świętego, że Słowo Boże jest prawdą i że należy się do niego
stosować, ale gdy ktoś zapyta, dlaczego tak uważamy - to już jest problem.
Samo powiedzenie, że wierzymy, że to Słowo Boga- nie jest dla innych argumentem.
Dlatego każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, czym jest Biblia.
Wzmocni to jego wiarę i pomoże wyjaśnić innym, dlaczego uznaje wyjątkowość Biblii.
Zgodnie ze Słowem Bożym, zawsze powinniśmy być na to gotowi:

1Ptr.3,15 Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do
     obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei
     waszej,
3,16   lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste,
     aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali
     zawstydzeni, że was spotwarzali

A teraz przejdę do konkretów. Temat podzieliłem na działy odpowiadające na
poszczególne pytania.
Opierałem się na ogólnie dostępnych i sprawdzalnych materiałach źródłowych.
Oczywiście podaję tylko najważniejsze zagadnienia, aby były łatwiejsze do zapamiętania.


II. CO TO JEST BIBLIA? 


1. Co oznacza słowo Biblia? 

Słowo Biblia ( biblios, biblion ) pochodzi z języka greckiego i oznacza księgę.
Początkowo Biblią nazywano tylko księgi ST, ale potem słowo to upowszechniło się
w większości języków europejskich i oznacza księgi Starego i Nowego Testamentu ( 2/6).


2. Dlaczego Biblia składa się akurat z 66 ksiąg? 

Biblia składa się z Ksiąg Starego Testamentu ( 39) i Nowego Testamentu (27)
- łącznie 66. Księgi te stanowią uznany kanon, co znaczy z gr. normę, standard.

Niektórzy uważają, że w Biblii powinno się znaleźć dużo więcej ksiąg, uważanych
przez część ludzi za natchnione.

Tu dochodzimy do pytania, dlaczego akurat te a nie inne księgi składają się na
naszą Biblię.

Sprawdzianem kanoniczności, kiedy odkrywano, które księgi są Słowem Boga,
było 5 zasad (1/20):

- czy księga została napisana przez proroka Bożego? Jeśli została napisana przez
 posłańca Bożego, to jest Słowem Bożym.

- czy autor potwierdził natchnienie swego dzieła poprzez akty Boże?
 Niezwykłe czyny, cuda i znaki odróżniały proroków prawdziwych od fałszywych.
 Działania te jednocześnie nie mogły być sprzeczne ze znanym Słowem Boga.
 Potężne cuda czynił np. Mojżesz czy Eliasz.

- czy poselstwo głosiło prawdę o Bogu? Bóg nie może zaprzeczać sobie samemu
 (2Kor.1,17-19), nie może wypowiadać fałszu. Stąd żadna księga z fałszywymi
 twierdzeniami lub informacjami nie może byś Słowem Boga. Wątpliwości wskazywały,
 że dzieło nie jest natchnione.

- czy Słowo przychodzi z mocą Bożą? Słowo Boże jest żywe i skuteczne ( Hebr.4,12)
 powinno więc mieć moc przemieniania ku budowaniu ( 2Tm.3,16-17) i ewangelizacji
 (1Ptr.1,23)
 Jeśli poselstwo danej księgi nie miało mocy zmieniania życia, to znaczyło,
 że Bóg nie stał za jej treścią.

- jeśli lud Boży księgę przyjmował, czytał i stosował jako Słowo Boga, zostawała
 ona uznana za kanoniczną.
 Przykłady z Biblii:
 . kościół jerozolimski trwał w nauce apostołów ( Dz.2,42)
 . Pan Jezus ( Łuk. 18,41, 24,44 ) i apostołowie często powoływali się na księgi
  ST ( Dz. 10,43, 26,22, J,1,45 ), tym samym wskazując, że to jest Słowo Boga
  ( więcej 1/28).

Stosując te kryteria Kościół Boży odkrył, które księgi były Bożym Słowem,
a które nie.
Zaznaczam: Kościół odkrył a nie Kościół uznał- Biblia nie jest Słowem Bożym dlatego,
że uznał ją lud Boży. Raczej odwrotnie- Biblia została przyjęta przez lud Boży dlatego,
że jest Słowem Boga.
Innymi słowy- kanon Biblii ukształtował Bóg a ludzie zbadali i odkryli go.

Cały kanon składa się z 66 ksiąg.

Odkrycie i określenie kanonu było konieczne, gdyż:
- wierni potrzebowali rozróżnienia, które z ówczesnych ksiąg należało czytać
 i stosować w życiu jako Słowo Boga - potrzebna była pewność, dla codziennego życia,
 a także podczas prześladowań.
- istniało wiele ksiąg fałszywych, nie natchnionych,
- głoszenie Ewangelii wymagało tłumaczenia Słowa Bożego na inne języki i misjonarze
 chcieli mieć pewny i potwierdzony zbiór pism Bożych.

Kanon Starego testamentu ostatecznie został uznany na synodzie rabinów w Jamnii
( Jamne ) pod Jafą ( niedaleko Jerozolimy), w roku 90 po Chrystusie (1/24, 4/179).

Natomiast pierwszy znany spis ksiąg NT, zgodny z dzisiejszym, podał Atanazy
( biskup Aleksandrii ) w 367 r. Było to 27 ksiąg (1/22). Spis ten umieścił Atanazy
w świątecznych listach kierowanych do zborów.

Następnie na synodzie Kościoła w Hipponie, w roku 393 uznano oficjalnie kanoniczność
27 ksiąg NT (1/23).
Odtąd nikt spośród katolików, protestantów czy prawosławnych nie kwestionował
27 uznanych ksiąg Nowego Testamentu.


3. Kto napisał Biblię i jak długo była pisana? (1/3) 

Biblię, pod natchnieniem Ducha Świętego pisali różni ludzie:
- Mojżesz - był przywódcą politycznym i sędzią, a także pasterzem,
- Dawid - był królem, poetą, muzykiem, pasterzem i żołnierzem,
- Nehemiasz - był podczaszym na dworze pogańskiego władcy
- Amos - był pasterzem
- Daniel - był ministrem
- Łukasz - był lekarzem i historykiem
- Piotr - był rybakiem,
- Mateusz - celnikiem.
Biblię pisali więc ludzie różnych zawodów i o różnym wykształceniu, a także
w różnych miejscach.
Pisana była w trzech językach - hebrajskim, aramejskim i greckim.
Pisana w różnych stylach literackich np.: poezja, pieśń, pamiętnik, autobiografia,
proroctwo, alegoria, przypowieść, satyra.
Biblia porusza setki kontrowersyjnych zagadnień - są w niej wskazówki na wszystkie
sytuacje życiowe.

Biblia była pisana w ciągu około 1500 lat. 

Pomimo swej różnorodności stanowi jedną logiczną całość, panuje w niej wzajemna
zgodność pomimo tego, że pisali ją ludzie o różnych charakterach i poglądach.
Tą zgodność zapewnił Duch Święty.


III. DLACZEGO WIEMY, ŻE BIBLIA JEST WIARYGODNA, ŻE JEST SŁOWEM BOGA? 


1. Rękopisy czyli manuskrypty. 

Istnieje obecnie bardzo duża ilość rękopisów Nowego i Starego Testamentu.

Nowy Testament: 
- 5656 kompletnych lub częściowych rękopisów, czyli manuskryptów w oryginalnym
 języku greckim, kopiowanych ręcznie od II do XV wieku, (1/33)
- ponad 10 000 manuskryptów w języku łacińskim
- co najmniej 9300 manuskryptów w innych językach
W sumie mamy prawie 25 000 rękopisów ksiąg lub fragmentów Nowego Testamentu
Takiej ilości rękopisów nie ma żadne inne dzieło starożytne. Np. Iliada Homera
istnieje w zaledwie 643 manuskryptach a dzieła Platona w 7.
Rękopisy NT są kopiami oryginalnych ksiąg - oryginały nie zachowały się do naszych
czasów, podobnie jak oryginały innych ksiąg starożytnych.
Żadne dzieło starożytne nie zachowało się do naszych czasów w oryginale(1/34).

Za wiarygodnością kopii przemawia fakt, że czas, jaki upłynął od powstania danej
księgi NT, do stworzenia pierwszej kopii jest bardzo krótki - w przypadku innych
dzieł starożytnych czas ten jest dużo dłuższy. Przykład:
- NT napisano w latach od 50 do 100, a data pierwszych kopii to rok 114.
 Czas dzielący te wydarzenia to maksymalnie około 60 lat.
 Dla porównania: Iliadę napisano w 800 r. przed Chr., a data kopii to rok 400 po Chr.
 Czas dzielący te wydarzenia to aż 1200 lat!
Im krótszy czas między oryginałem a kopią, tym mniejsze ryzyko ewentualnych
niedokładności.
Wiarygodność istniejących manuskryptów NT potwierdzają też inne dzieła starożytne.
Ich autorzy cytują wiele fragmentów poszczególnych ksiąg NT w swoich dziełach
lub korespondencji, np.:
Ignacy, biskup Antiochii ( zmarł w 110 r. ) - cytował ew. Mat., Jana, Dz., Rzym.,
1Kor., Gal., Ef.,
Cytowane przez niego Słowo jest zgodne z istniejącymi kopiami NT. (1/43)Stary Testament: 
Podobnie jak w przypadku NT brak jest oryginalnych rękopisów ST- są tylko wiarygodne
kopie.
Mówię wiarygodne, ponieważ kopiowanie oryginalnych ksiąg ST podlegało pewnym regułom
(1/73).
Talmudyści pilnowali, aby żadne słowo i litera nie były pisane z pamięci.
Masoreci (1/74) liczyli ilości liter i kresek w wierszach. Kopie, gdzie znaleziono
choć jeden błąd, były od razu niszczone. Skopiowane oryginały miały taką samą wartość
jak wykonane przez nich kopie.
Do naszych czasów zachowało się około 15 000 manuskryptów Starego Testamentu,
zawierające całe księgi lub ich fragmenty, pisane w różnych językach starożytnych.
Co ciekawe, wiele manuskryptów zachowało się dlatego, że jako już zużyte przez
ciągłe czytanie, były składowane do wyrzucenia i z jakichś powodów zapomniano o nich.
Przykład: w jednej z synagog zamurowano skład takich zużytych manuskryptów,
a odkryto je dopiero niedawno.

Najstarszy manuskrypt ST pochodzi ze 125 r. przed Chrystusem. Jest to cała Księga
Izajasza (1/77), znaleziona w jaskini Qumran. 

Tu dochodzę do chyba najważniejszego odkrycia, którym było znalezienie
w miejscowości Qumran, nad Morzem Martwym, 223 manuskryptów ksiąg ST, doskonale
zachowanych. Przypadkowo odnalazł je beduiński pasterz w roku 1947, w jednej
z jaskiń (1/77). Są one w doskonałym stanie.

Oczywiście zwolennicy i przeciwnicy Biblii szybko zaczęli sprawdzać ich autentyczność,
jedni aby potwierdzić, drudzy aby podważyć wiarygodność manuskryptów.
Dla nas bardzo istotne jest to, że niedawno odkryte fragmenty ST są zgodne z tymi,
które odkryto wcześniej. Jak pamiętamy kanon ST ustanowiono w roku 90 a więc prawie
1900 lat przed odkryciem w Qumran. To odkrycie tylko potwierdziło, że faktycznie
znany nam ST jest Słowem Boga.

Jak widzimy, ilość manuskryptów Nowego i Starego Testamentu jest bardzo duża i pomimo,
że są z różnych okresów, są ze sobą zgodne.

Należy tu jeszcze wspomnieć o tzw. apokryfach.
Określenie apokryfy pochodzi od greckiego słowa apokruphos oznaczającego
ukryte, zakryte.
Są to zwykłe księgi starożytne zawierające opowieści o różnych wydarzeniach,
porady codzienne a także legendy. Nie są to jednak księgi natchnione przez Boga,
gdyż zawierają rzeczy niebibilijne oraz mnóstwo błędów historycznych.
Pomimo to, w roku 1546, a więc dosyć późno, na Soborze Trydenckim ( 1/30),
apokryfy zostały uznane przez Kościół Rzymsko-Katolicki za natchnione
i otrzymały status ksiąg kanonicznych. Zresztą, każdy może przeczytać apokryfy
i porównać z Biblią- różnica jest wyraźna nawet na tzw. pierwsze czytanie
( czyli pierwszy rzut oka, bez szczegółowego badania).

2. Fakty historyczne i chronologiczne. 

Biblia zawiera bardzo dużo danych historycznych typu: nazwy miejscowości, krajów,
osób i daty, które zostały potwierdzone przez historyków i archeologów.
Dużo odkryć archeologicznych zostało dokonanych na podstawie wskazówek biblijnych.
Przykłady:
- Biblia zawiera co najmniej 26 imion cudzoziemskich władców (1/69),
 które odczytano również w innych dokumentach lub na pomnikach, pochodzących
 z okresu ich panowania. Ich pisownia była idealnie zgodna z zapisem bibilijnym.
- na tabliczkach glinianych z 3 tysiąclecia przed Chr. ( znalezionych w mieście Ebla,
 1/100) widnieją nazwy geograficzne takie jak w Biblii np. Meggido, Jeruzalem, Gaza),
- istnienie i zniszczenie Sodomy i Gomory (1/93). Archeolodzy zlokalizowali te miasta
 i odkryli, że skały w tych miejscach były stopione od żaru, a Biblia podaje,
 że Bóg spuścił na te miasta deszcz ognia.
- Jerycho ( 1/93) - podczas wykopalisk archeolodzy stwierdzili, że mury miasta
 faktycznie runęły i to całkowicie,
- najazd Asyryjczyków (1/109) - w pałacu króla Asyryjczyków znaleziono 26 000
 tabliczek glinianych zawierających dane o imperium asyryjskim.
 Dane te potwierdzają idealnie wiarygodność każdego zapisu o Asyryjczykach w Biblii.

Bardzo ważne też jest potwierdzenie przez niechrześcijan, że Jezus istniał naprawdę. 
My to wiemy ale dla innych osób nasza wiara może nie stanowić argumentu.
Jakie to są potwierdzenia? Wymienię kilka:
- Korneliusz Tacyt, największy rzymski historyk, ceniony za swoją uczciwość
 ( 55-120), w swoim dziele "Roczniki" pisząc o panowaniu Nerona i rzymskich
 chrześcijanach podaje takie informacje (1/119):
 " W Rzymie nadal wierzono, że pożar był nakazany przez cesarza.
  Aby więc usunąć groźbę buntu, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej
  wyszukanymi kaźniami tych, których gmin chrześcijanami nazywał.
  Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany
  został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata…".
  Jest to niezależne potwierdzenie, że Jezus jest postacią rzeczywistą.
  Tu należy dodać, że Piłat pełnił urząd prokuratora w latach 26-36, co idealnie
  potwierdza, że Jezus został ukrzyżowany w wieku 33 lat.
- Józef Flawiusz (38-100 ), żydowski arystokrata, który potem zdradził i służył
 Rzymianom jako tłumacz oraz historyk, na pewno niechrześcijanin, napisał dzieło
 " Dawne dzieje Izraela" (93r.). Pisze on:
 " W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry… czynił bowiem rzeczy niezwykłe
  i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę.
  Poszło za nim wielu Żydów, jako też pogan. A gdy wskutek doniesienia
  najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową,
  jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. I odtąd aż po dzień dzisiejszy
  istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę" (1/124).
Flawiusz wspomina też o Jezusie, gdy wymienia jego brata Jakuba (1/125):
  " Annasz… zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego
   Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o łamanie prawa i skazał na
   ukamienowanie".
   Mamy tu też wyraźne potwierdzenie istnienia Jezusa i tego, że był Chrystusem
   oraz to, że miał brata- co jest zgodne z Biblią ( Łuk.6,14, Gal.1,19).

Można by jeszcze wymieniać mnóstwo tego typu faktów, zarówno ze źródeł świeckich jak
i chrześcijańskich, ale odsyłam zainteresowanych do literatury szczegółowej.

3. Proroctwa. 

Bardzo ważnym argumentem na prawdziwość Biblii jest spełnienie się proroctw.
Proroctwa były objawione przez Boga ludziom dużo wcześniej niż nastąpiły.
Po ludzku jest niemożliwe przewidzenie, że coś nastąpi i to z taką precyzją
jak opisano w Biblii.
Istnieją poglądy, że fakty o proroctwach zostały napisane już po ich spełnieniu.
Mówią to ci, co nie znają historii Biblii. Wystarczy zobaczyć, kiedy jaka księga
została napisana aby udowodnić niedowiarkom, że się mylą.

Należy tu wspomnieć, że żadne inne księgi religijne jak np. Koran, Księga Mormona
czy hinduskie Wedy nie zawierają proroctw przepowiadających wydarzenia z przyszłości.
Powtarzam to po innych autorach - tylko Koran czytałem sam i mogę to poświadczyć.

Proroctw biblijnych są dosłownie setki. Podam tylko przykłady:
- zniszczenie Edomu ( Abd. 1)
- upadek Babilonu ( Iz. 13)
- zniszczenie Tyru ( Ez. 26)
- zniszczenie Niniwy ( Na 1-3)
- powrót Izraela do jego ziemi ( Iz. 11,11)
- proroctwo o królu Cyrusie ( Iz. 44,28, 45,1 ) (4/65). Prorok Izajasz około 700 r.
 przed Chrystusem zapowiedział Cyrusa po imieniu jako króla, który pozwoli
 na odbudowanie Jerozolimy i świątyni.
 W czasie, gdy pisał Izajasz, miasto Jerozolima było w pełni zbudowane a świątynia
 nienaruszona.
 Dopiero po około 100 latach miasto i świątynia zostały zburzone przez
 Nebukadnesara w 586 r. przed Chr. Około 160 lat po proroctwie Izajasza,
 król perski o imieniu Cyrus wydał dekret pozwalający na odbudowanie świątyni
 w Jerozolimie. Czyli Bóg objawił Izajaszowi imię króla i inne fakty,
 zanim one nastąpiły- po ludzku to jest niemożliwe.

Moim zdaniem, koronnym argumentem jest spełnienie się proroctw dot. naszego
Pana Jezusa Chrystusa: 

- w ST określono dokładnie miasto ( Mich.5,1 ) i okoliczności ( Iz.7,14 )
 narodzin Chrystusa (1/11) oraz jego śmierci. Biblia stwierdza wyraźnie, że:

. Jezus narodzi się z dziewicy ( objawione ok. 700 lat przed narodzeniem!)
Iz. 7,14 Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna,
     i nazwie go imieniem Immanuel.

. Jezus narodzi się w Betlejem ( też ok. 700 lat jw.) 
Mich.5,1 Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich,
     z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela.
     Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

. Jezus zostanie zdradzony za 30 srebrników: ( ok. 500 lat przed Chr. )
Zach.11,12 Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi
      należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę
      trzydzieści srebrników.
11,13	  Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę,
      na jaką mnie oszacowali!

. Jezus zostanie zabity przez ukrzyżowanie i będą rzucać losy o jego szatę:
PS. 22,17 Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników,
     Przebodli ręce i nogi moje.
22,18	 Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się,
     sycą się mym widokiem.
22,19	 Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

. Jezusowi podano ocet do picia, jak wisiał na krzyżu: 
PS. 69,22 Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.

. Jezus zostanie zaliczony do przestępców: 
Iz. 53,12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił
     łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców
     był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

. w czasie śmierci Jezusa nastąpi ciemność ( ok. 760 lat przed Chr. ) 
Am.8,9	 W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe,
     i mrokiem okryję ziemię w biały dzień,
8,10	 i zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną;
     na wszystkie biodra włożę włosiennicę, a na każdą głowę łysinę.
     Przekształcę to w żałobę po jedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy.

Jak da się zauważyć, ci którzy mówią, że proroctwa były pisane po ich spełnieniu
mówią bzdury- proroctwa o Mesjaszu były spisane i znane Żydom kilkaset lat przed
ich spełnieniem.

Jeśli inne argumenty o prawdziwości Biblii nie przekonują sceptyków, to same
proroctwa są tu argumentem koronnym.
Tu się nie da nic przekręcić lub naciągnąć - te rzeczy się zdarzyły i to są fakty!
Jest niemożliwe po ludzku, aby tyle szczegółowych proroctw się spełniło- tylko Bóg,
który znał i zna przyszłość- mógł to objawić ludziom.

Tych proroctw nie można było ukartować czy ustawić, jak np. meczy piłkarskich.
Przecież Jezus nie wybrał sobie rodzaju śmierci, nie mógł namówić żołnierzy,
aby podali mu wodę zamiast octu, czy żeby rzucali o jego szatę losy.
Ludzie też nie mieli wpływu na to, że w czasie śmierci Jezusa nastała ciemność.


3. PODSUMOWANIE  


Chciałbym teraz podsumować to rozważanie.

Za prawdziwością Biblii przemawiają następujące fakty:
- istnienie mnóstwa manuskryptów czyli rękopisów, pochodzących z różnych źródeł,
- wewnętrzna spójność Biblii i brak sprzeczności w treści,
- potwierdzenie przez historyków, kronikarzy, archeologów - faktów podanych w Biblii,
- spełnienie się (co do joty), co najmniej kilkuset proroctw objawionych w Biblii. 

Potwierdzeniem jest też to, że Słowo Boga, zawarte w Biblii, działa cały czas
i zmienia nasze życie.
Bóg, zgodnie ze swoim Słowem, odpowiada na modlitwy, czyni znaki i cuda, uzdrawia,
obdarza darami Ducha Świętego a jeśli trzeba - karci.
Jest tu związek przyczynowo - skutkowy: jeśli postępujemy zgodnie z Biblią,
to następuje określone działanie, też zgodne z Biblią.

Tak więc Biblia jest Słowem Boga, które jest prawdziwe, ma moc i nadal działa.
Możemy to przyjąć wiarą oraz na podstawie wielu sprawdzalnych faktów.

BIBLIOGRAFIA:
1.	Przewodnik Apologetyczny - Josh McDowell - VOCATIO -1999.
2.	Zarys Starego Testamentu - CHIB - 1993.
3.	Mała Encyklopedia Biblijna - Dom Wydawniczy ASLAN - 1994.
4.	Odpowiedzi na trudne pytania - Josh McDowell, Don Steward - TKECH - 1988.


mail2
KONTAKT