logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót GRZECH ŚMIERTELNY = grzech przeciwko Duchowi Świętemu. podstrona
Wiedza biblijna dotycząca tego tematu jest niezbędna dla każdego prawdziwego
chrześcijanina, aby nikogo nie skrzywdzić posądzeniem, oraz nie dać się
fałszywie oskarżać przez różnych zwodzicieli.

Zagadnienia:
I.  Grzech śmiertelny - definicja i konsekwencje.
II. Grzech śmiertelny = grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
III. Kiedy mamy pewność, że ktoś popełnił taki grzech?


I. Grzech śmiertelny - wstępna definicja i konsekwencje.

Grzech śmiertelny - to jedyny grzech, który nigdy nie zostanie odpuszczony.
Jest to grzech niewybaczalny. Człowiek który go popełni jest już potępiony
za życia, staje się przeciwnikiem Boga i nie ma dla niego żadnego ratunku.
Czeka go wieczność w jeziorze ognistym, razem z szatanem i jego demonami.
Wiemy to z Biblii, a konkretnie z wersetów w Nowym Testamencie, gdzie mamy
dużo precyzyjnych informacji.
Najlepszą formą poznania zagadnienia będzie zacytowanie tych wersetów,
i ich krótkie omówienie, z podaniem znaczenia istotnych greckich słów:

Hebr.6,4   Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali
       oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się
       uczestnikami Ducha Świętego,
6,5	   i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy
       wieku przyszłego -
6,6	   gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni
       sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
       (oryg. 'od nowa krzyżujących dla siebie samych syna Boga')

- oświeceni - gr. fotidzo (5310) - oświetlać, napełniać światłem
- uczestnikami - gr. metochos (3238) - być wspólnikiem, mieć udział w czymś,
- zakosztowali - gr. (1082) - spróbować, zaznać
- dobre - gr. kalon (2560) - piękne, właściwe, znakomite
- odpadli - gr. parapleo (3768, 3975) - oddalać się, spadać, ginąć, runąć
- powtórnie - gr. palin (3701) - znowu, ponownie
- odnowić - gr. anakainon (343) - uczynienie nowym
- pokuty - gr. metanoia (3224) - zmiana myślenia, nawrócenie
- wystawiać na urągowisko - gr. paradeigmatidzo (3731) - kompromitować,
 zniesławiać

Wnioski:
Warunki, które musi spełniać osoba by popełnić grzech niewybaczalny:
. poznanie Boga, i prawdziwości Jego Słowa
. społeczność z Duchem Świętym
. świadomość szczęśliwego życia wiecznego dla każdego chrześcijanina
Skutki grzechu niewybaczalnego:
. odpadnięcie od Boga, śmierć duchowa, całkowity upadek
. brak możliwości powrotu do Boga (ponownego nawrócenia)
. zbeszczeszczenie śmierci krzyżowej, znieważenie Pana Jezusa1J. 5,13      To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
          abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny…
5,16		  Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie
          śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym,
          którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest
          grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić.
          (oryg.- grzech ku śmierci)
5,17		  Wszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech
          jest śmiertelny.
	      (oryg. wszelka niesprawiedliwość grzechem jest, i jest
          grzech nie ku śmierci)

- grzech - gr. amartia (264) - chybienie celu, zawinienie
- śmiertelny - gr. thanatos (2278) - w tym znaczeniu : śmierć duchowa
- wszelka - gr. pas (3831) - każda
- nieprawość - gr. adikos (94) - niesprawiedliwość

Wnioski:
- grzech śmiertelny jest wyraźnie oddzielony od wszystkich innych grzechów
- grzech śmiertelny może popełnić tylko chrześcijanin, który przestaje nim być
 z chwilą zgrzeszenia
- jeśli chrześcijanin popełni grzech ku śmierci (śmiertelny) to modlitwa
 o niego już nic nie pomoże
- jeśli chrześcijanin popełni każdy inny grzech, to możemy się o niego modlić,
 Bóg mu wybaczy, i nie utraci zbawienia.II. Grzech śmiertelny = grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Wiemy już, że istnieje niewybaczalny grzech śmiertelny. W całej Biblii jest
wymieniony tylko jeden konkretnie nazwany niewybaczalny grzech - grzech
przeciwko Duchowi Świętemu:

Mat. 12,22	 Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy
         i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.
12,23		 I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?
12,24	 	 A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów
         inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.
12,25	 	 A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo,
         rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom,
         rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
12,26		 A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony;
         jakże więc ostoi się królestwo jego?
12,27	 	 A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez
         kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
12,28	 	 A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was
         Królestwo Boże.
12,29		 Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty
         zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero
         dom jego ograbi?
12,30		 Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną
         nie zbiera, rozprasza.
12,31		 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie
         ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi
         nie będzie odpuszczone.
12,32	 	 A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu,
         będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko
         Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani
         w przyszłym.

- każdy - gr. pas (3831) - wszelki, wszystek
- i - gr. kai (2522) - spójnik; w tym wersecie służy do łączenia części
 z całością lub do określenia jednego pojęcia przez dwa wyrazy. W tym wersecie
 słowa 'grzech i bluźnierstwo' stanowią takie połączenie. Chodziło
 o uwypuklenie konkretnego rodzaju grzechu - grzechu bluźnierstwa, co jest
 określone w dalszej części wersetu.	
- jeśliby - gr. ean (1436)- gdyby - spójnik i partykuła, oznacza czynność
 przyszłą
- rzekł, mówił - gr. eipe, lego (2996) - wypowiadać się
. ważne: w wersecie 12,32 jest tryb przypuszczający (jeśliby, kto by), a więc
 faryzeusze jeszcze tego grzechu nie popełnili
- grzech - gr. amartia (264) - chybienie celu, zawinienie
- przeciwko - gr. kata (2582) - na szkodę, wbrew
- bluźnierstwo - gr. blasfemeo (979) - bluźnić, przeklinać, lżyć, spotwarzać,
 urągać
- odpuszczone - gr. afieni (857) - odrzucać, anulować, umarzać, przebaczać
- przyszłym - gr. mello (3178) - w przyszłości, nadchodzący

Wnioski:
- grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczony
- bluźnierstwo - tu: głoszenie nieprawdziwych informacji w celu obrażenia lub znieważenia
- faryzeusze nie popełnili tego grzechu, ale zostali ostrzeżeni
- każdy inny grzech będzie odpuszczony, nawet mówienie przeciwko Jezusowi może być
 odpuszczone.

Mar. 3,22	 A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili,
         że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.
3,23		 I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może
         szatan szatana wypędzać?
3,24	 	 Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie
         królestwo nie może się ostać.
3,25	 	 A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom
         nie będzie mógł się ostać.
3,26	 	 I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był
         rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.
3,27	 	 Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić
         jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy
         dopiero dom jego ograbi.
3,28		 Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone
         synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli.
3,29		 Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi
         odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.
3,30	 	 Bo mówili: Ma ducha nieczystego.

- by - gr. ean (1436)- gdyby - spójnik i partykuła, oznacza czynność przyszłą
- zbluźnił - gr. blasfemeo (979) - bluźnić, przeklinać, lżyć, spotwarzać, urągać
- grzechu wiekuistego - oryg. - wiecznego zgrzeszenia
- mówili - gr. elego (2996) - wypowiadać się

Wnioski:
- grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech wiekuisty, wieczny
- grzech ten nigdy nie będzie odpuszczony, jest nieprzebaczalny
- grzechem tym jest wypowiadanie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu
- uczeni w Piśmie kłamliwie twierdzili, że Jezus mocą szatana wypędza demony
 i że ma ducha nieczystego. Tryb niedokonany tego wersetu ('kto by'),
 wskazuje, że jeszcze tego grzechu nie popełnili, a jedynie zostali ostrzeżeni.

Powyższe fragmenty wskazują, że można znieważyć Ducha Świętego poprzez grzech
bluźnierstwa przeciwko Niemu. To pierwsza z możliwości znieważenia Ducha.
Drugą możliwością jest fakt świadomego trwania w grzechu:

Hebr. 10,26	 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy,
         nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
10,27	 	 lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który
         strawi przeciwników.
10,28		 Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na
         podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków;
10,29	 	 o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto
         Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez
         którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
10,30		 Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy,
         Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój.
10,31		 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

- otrzymać - gr. lamsano (2977) - osiągać, przyjmować, dostawać
- poznanie - gr. epignosis (1921, 1090) - zrozumienie, wiedza
- rozmyślnie - gr. ekoisios (1592) - dobrowolnie
- podeptał - gr. katapateo (2649) - deptać, gest pogardy i odrzucenia
- znieważył - gr. isris (5050) - obraza, zniewaga, obelga
- przeciwników - gr. ipenantios (5077) - wróg

Jest wyraźnie napisane że ktoś, kto poznał prawdę (Boga), i z premedytacją
trwa w grzechu - znieważa jednocześnie Pana Jezusa jako Boga (i Jego męczeńską
śmierć za nasze grzechy), i Ducha Świętego.
Taki człowiek przestaje być chrześcijaninem - staje się przeciwnikiem Boga!
Świadome trwa w grzechu mając pełną wiedzę o konsekwencjach.III. Kiedy mamy pewność, że ktoś popełnił grzech niewybaczalny?

Powyższe wersety wskazują jasno, że grzech niewybaczalny popełnia osoba,
która mając poznanie Boga znieważała Go poprzez świadomie trwanie w jakimś
grzechu, lub popełniła grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.
Jednak żaden człowiek sam nie może stwierdzić, czy jakaś osoba już popełniła
grzech śmiertelny. Nie znamy myśli innych ludzi, i nie jesteśmy w stanie
w pełni ocenić ich stanu duchowego. Możemy oceniać jedynie po owocach ich
życia, wypowiedziach, ale to za mało do jednoznacznego określenia, czy ktoś
popełnił taki grzech. Fałszywa ocena może być zła w skutkach dla osoby
grzeszącej (brak modlitwy o nią, izolacja od chrześcijan).
Tylko Bóg może ocenić, że ktoś popełnił grzech śmiertelny. Stwórca wie
wszystko o każdym człowieku - tylko On może osądzić, i wydać pewny wyrok.
I tylko Bóg może nam objawić, czy ktoś ten grzech popełnił, by się za taką
osobę już nie modlić.
Tu nasuwa się pytanie, czy w Biblii jest opisany ktoś, kto popełnił grzech
śmiertelny? W całej Biblii nie mamy jednoznacznego określenia, że ktoś tak
zgrzeszył . Wiemy z pewnością, że od czasu zmartwychwstania Jezusa grzech
śmiertelny może popełnić tylko osoba, która jest chrześcijaninem
(chrześcijanką), czyli uczniem Jezusa.
W Starym Testamencie nie znalazłem jednoznacznej definicji grzechu śmiertelnego,
a nie można zastosować tu wzorca z Nowego Testamentu , gdyż wiąże się on ze
śmiercią Jezusa na krzyżu.
Nie jesteśmy więc w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy któraś z osób
wymienionych w Biblii popełniła grzech śmiertelny.IV. Podsumowanie.

Na podstawie Biblii możemy określić najważniejsze cechy grzechu śmiertelnego,
nazywanego także grzechem wiekuistym lub grzechem ku śmierci:

- jest to jedyny grzech, który nigdy nie zostanie odpuszczony, jest
 nieprzebaczalny
- grzech śmiertelny może popełnić tylko chrześcijanin (przestaje nim być
 z chwilą zgrzeszenia, a staje się przeciwnikiem Boga, zdrajcą)
Istotne skutki grzechu śmiertelnego:
. zbeszczeszczenie śmierci krzyżowej, znieważenie Pana Jezusa i Ducha Świętego
. odpadnięcie od Boga, upadek całkowity, śmierć duchowa
. brak możliwości powrotu do Boga
- grzech śmiertelny jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu
- grzech ten można popełnić tylko poprzez:
. bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu
. w pełni świadome trwanie w jakimkolwiek grzechu
- warunki, które musi spełniać osoba przed popełnieniem grzechu niewybaczalnego:
. poznanie Boga i prawdziwości Jego Słowa
. społeczność z Duchem Świętym (gr. metochos)
. pełna świadomość szczęśliwego życia wiecznego dla każdego chrześcijanina.

Na koniec powtórzę ważne stwierdzenie: tylko Bóg może ocenić, czy ktoś popełnił
grzech śmiertelny, bo tylko Stwórca wie wszystko o każdym człowieku.


Bibliografia (liczby przy greckich słowach to pozycja w słowniku):
1. Studio Biblijne 1.0 SE, wyd. Samson Digital System, 1998 (Biblie - BW,BT,BWP).
2. Grecko- polski Nowy Testament, ks. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski,
  wyd. Vocatio, 1994
3. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski
  wyd. Vocatio, 2006

Opracowano: 2016-03-26

biblia2
mail2
KONTAKT