logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót CZY CZŁOWIEK MOŻE BYĆ BOGIEM ? podstrona
Każdy chrześcijanin ma pewność, że jest tylko jeden Bóg w Osobach Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Tak jest napisane w Biblii, księdze, w której Bóg przekazał
nam dokładne informacje o tym, kim On jest.
W historii ludzkości, było i jest wielu oszustów, którzy próbują czynić z siebie
bogów twierdząc, że człowiek może być bogiem, lub głosząc podobne kłamstwa.
Wiedza biblijna w tej kwestii zdecydowanie pomaga obnażyć ich fałsz.
Na początek należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie:


I. Kim jest Bóg?


1. Bóg jest Stwórcą, stworzył wszystko od początku i ma pełnię władzy nad
  stworzeniem. Istotne jest to, że Bóg dokonał stworzenia, nie bazując na
  znanym nam 'budulcu' np. cząstkach elementarnych, czy energii (Hebr.11,3):

Hebr.11,3   Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga,
       tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

Iz.45,11	 Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie
         żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi
         rozkazy co do dzieła moich rąk?
45,12	 	 Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce
         rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku.

Kol.1,16	 ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie
         i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony,
         czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności;
         wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Dodam, że Bóg może ingerować we wszystko jak chce i kiedy chce (np. czynić cuda).
Istoty stworzone nie mają takiej swobody i możliwości - mogą ingerować wyłącznie
na tyle i tylko wtedy, kiedy pozwoli im Bóg.

Łuk. 9,1	 I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi
         demonami i moc	uzdrawiania chorób.

Dz.3,12	     Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy,
         dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie
         przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością
         sprawili, że on chodzi?

Ps. 105,14	 Nikomu nie dozwolił ich krzywdzić. I z powodu nich karał nawet
         królów:
105,15	 	 Nie tykajcie pomazańców moich I nie czyńcie nic złego prorokom moim!

Dan.4,22	Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami
        polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą; będzie cię zraszać
        rosa niebieska, siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz,
        że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu,
        komu chce.

Hiob. 1,12	Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej
        mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed
        oblicza Pana.  2. Boga nikt nie stworzył - istniał zawsze. 

Iz.43,10	Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami,
        których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli,
        że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie
        się go nie stworzy.
(oryg. 'przed mną nie został utworzony bóg żaden i po mnie nie będzie')
nie stworzono - hebr. nocar (3829), znaczy też: nie uformowano, nie ukształto-
wano, nie określono

Bóg wyraźnie stwierdził, że przed Nim nie było żadnej istoty, która by
spowodowała Jego zaistnienie, a z tym się wiąże następna prawda:3. Nikt nie jest większy od Boga, nie jest ponad Bogiem ani równym Bogu.

Hebr. 6,13	 Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo
         większego, na 	kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,
6,14		 mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię
         bez miary;

Iz. 45,22	 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były
         zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
23	 	 Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo
         niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano,
         będzie przysięgał wszelki język,


4. Bóg jest niezależny od swojego stworzenia, transcendentny.
  Nie jest ograniczony czasem, materią i przestrzenią. Nikt nie może Boga
  zmusić do czegokolwiek.

Iz.43,12	Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród
        was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem
        Bogiem
43,13		i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej
        ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni?

Iz.55,8	 	Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi
        moje - mówi Pan,
55,9		lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe
        niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.
5. Bóg jest duchem, a w Jezusie jest też doskonałym człowiekiem.
  Bóg zawsze był i jest istotą duchową, niematerialną.

J.4,24	 	Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją
        oddawać w duchu i w prawdzie.

2Kor. 3,17	 A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

Jednocześnie Jezus, będąc Bogiem, z miłości do nas przybrał ciało ludzkie, aby
umrzeć jako człowiek na krzyżu. Po swoim zmartwychwstaniu ma nieskażone grzechem
ciało (uwielbione). Pan Jezus jest duchem, a jednocześnie doskonałym człowiekiem.

Hebr.10,5	 Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych
         darów, aleś ciało dla mnie przysposobił;

Flp.3,20	 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela
         oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa
3,20		 który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do
         uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać
         sobie może.6. Bóg jest bezgrzeszny, nigdy nie popełnił i nie popełni żadnego grzechu -ani
  myślą, ani słowem, ani uczynkiem.

1Ptr. 2,22	 On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;

Żaden człowiek nie jest w stanie spełnić tego warunku.7. Tylko Bóg daje życie wieczne - przez wiarę w Syna Bożego - Boga Jezusa
  Chrystusa. Nikt inny nie zapewnia życia wiecznego!

J.3,36	 	Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna,
        nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

1J.5,11	 	A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg,
		a żywot ten jest w Synu Jego.

Iz.43,11	 Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.
8. Bóg jest jeden w Osobach: Ojca, Syna Jezusa, i Ducha Świętego.

2Kor.13,13	 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność
         Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

1Kor. 8,6	 wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego
         pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus
         Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my
         także istniejemy.

Taki jest Bóg - żadna inna istota nie spełnia tych kryteriów.
II. Nie ma innego Boga.

1. Dlaczego w Biblii są wymieniani inni bogowie?

Samo badanie słów tłumaczonych jako 'bóg' (np. elohim, 481, theos, 2306)
nie da nam odpowiedzi, gdyż wielokrotnie to słowo jest używane zarówno
w określeniu Boga Stwórcy, jak i tak zwanych bogów. Sam Bóg Stwórca przecież
powiedział, że nie ma innego Boga:

5M.4,35	    Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego
        nie ma innego.

1Król.8,60   aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem
        i nie ma innego.

Dlaczego więc w Biblii wiele razy jest użyte słowo 'bóg', gdy nie dotyczy to
jedynego Boga Stwórcy? Słowo to jest zastosowane nawet w zestawieniu z mową
o prawdziwym Bogu:

5M.10,17	 gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów,

Joz.22,22	 Bóg nad bogami, Pan, Bóg nad bogami, Pan, On wie, a Izrael
         niech się dowie: Jeżeli się to stało przez bunt czy przez
         wiarołomstwo wobec Pana, to niech nas dziś nie oszczędza!
         (oryg. 'Bóg bogów, Jahwe')	

Każdy, kto zna Słowo Boże wie, że Biblia nie może sobie zaprzeczać. Skoro Bóg
powiedział, że nie ma innego Boga - to nie ma, i to jest pewne.
Jeśli więc słowo 'bóg' wymienione jest w odniesieniu do kogokolwiek lub
czegokolwiek innego, to nie chodzi o jedynego Boga Stwórcę, a jedynie
o 'tak zwanych' bogów':

1Kor.8,58,5	 Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie,
         czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,
(oryg. 'jeśli właśnie są nazwani bogami, czy to w niebie, czy to na ziemi')
2. Inni bogowie

Kim więc są ci 'tak zwani bogowie'?
Zanim odpowiemy na to pytanie należy wspomnieć, że człowiek który nie zna Boga
Stwórcy, ma tendencję do nazywania bogiem (bóstwem) istoty lub rzeczy, co do
których ma przekonanie, że potrafią czynić rzeczy ponadnaturalne. Tym samym
wierzy, że mogą mu pomóc w sposób niemożliwy dla zwykłego człowieka.
No i oczywiście oddaje im boską cześć. Często wykonuje figurę lub obraz takiego
'boga', i modli się do niego. Dodam, że w polskim tłumaczeniu Biblii na
określenie innych bogów często jest używane słowo 'bałwan' co w językach
oryginalnych znaczy: wizerunek, figura, posąg, bożek.
Należy od razu ostrzec, że oddawanie czci boskiej jakimkolwiek innym 'bogom'
jest grzechem bałwochwalstwa, które skutkuje nieszczęściami za życia ziemskiego
i wiecznym potępieniem.

Ps.16,4	    Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami;
		Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.

1Kor.6,9	Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego
        nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani
        bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
6,10		ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy,
        ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.


W Biblii innymi bogami są nazwane:

a/ istoty duchowe - szatan i jego demony

5M.32,17	Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których
        ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się pojawiły.

Ap.9,20	    Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili
        się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom
        oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym,
        i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć,
        ani chodzić,

2Kor.4,4	w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im
        nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest
        obrazem Boga.


b/ rzeczy stworzone przez Boga

Iz.44,9	   Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez
       wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza
       naraża ich na hańbę.
44,10	   Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda?...
44,14	   narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka,
       aż wyrośnie najsilniejsze 	pośród drzew leśnych, sadzi jodłę,
       która rośnie dzięki deszczom.
44,15	   Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca
       także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu
       pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana.
44,16	   Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso,
       piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi:
       Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło!

44,17	   A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka
       i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc:
       Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!

2M. 20,23  Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra,
       ani bogów 	ze złota nie czyńcie sobie.

2M.32,4	   I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg
       cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię
       wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Dan.5,23   Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed
       ciebie naczynia z jego świątyni; a ty i twoi dostojnicy, twoje
       żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów
       ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które
       nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku
       jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi,
       nie uczciłeś.

5M.4,19	   i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce,
       księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść
       i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg,
       przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.c/ inni ludzie

Ezech.28,2	 Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny
         Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem
         bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś
         tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś
         swoje zamysły -

Ps. 82,1	 Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów
         sprawuje sąd.
         (oryg. 'Bóg powstaje pośród zgromadzenia bogów, pośrodku Bóg
         będzie sądził.')
82,2		 Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie
         bezbożnych? Sela.
82,3	 	 Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu
         wymierzajcie sprawiedliwość!
82,4	 	 Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!
82,5		 Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności
         postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi.
82,6	 	 Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami
         Najwyższego,
		 (oryg. 'Ja powiedziałem Bogiem jesteś Ty, i synami Najwyższego
         wszyscy wy')
82,7		 Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.
82,8	 	 Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym
         panem wszystkich narodów.
upadniecie - hebr. tippolu (6149), znaczy też: runąć, zawalić się, zniszczyć
książę - hebr. hassarim (8992), znaczy też: przywódca, lider, dowódca, król

Ten ostatni fragment z Psalmu 82 jest szczególnie lubiany przez zwodzicieli
twierdzących, że człowiek może być bogiem, i np. sam siebie uzdrowić, lub czynić
inne cuda. Zwykle nie interesuje ich prawda, a Psalm przecież dotyczy tylko
hebrajskich przywódców, do których doszło (było skierowane) Słowo Boże.
Wyjaśnił to Jezus:

J. 10,33	Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry
        uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem,
        czynisz siebie Bogiem.
10,34	 	Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane:
        Ja rzekłem: Bogami jesteście?
10,35	 	Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo
        nie może być naruszone),
        (oryg. 'jeśli tamtych nazwał bogami, do których słowo Boga
        stało się')
10,36		do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie:
        Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

doszło - gr. egeneto, ginomai (1089), znaczy też: być skierowane, powstawać,
rodzić się, spełniać się, stawać się. To greckie słowo jest dosyć specyficzne,
bo oznacza wejście kogoś lub czegoś w nową sytuację - coś się zmienia.

Bogami zostali nazwani ludzie, którzy mieli władzę nad innymi (sądzenie,
wymierzanie sprawiedliwości). Do nich zostało skierowane Słowo Boże, dotyczące
tego, jak mają sprawować władzę nad ludźmi, daną im od Boga. W tym sensie stali
się 'bogami', gdyż Bóg pozwolił im mieć określoną władzę nad życiem i śmiercią
innych ludzi. Z tego też względu byli nazwani synami Najwyższego (Boga),
aby wykazać, że ich władza pochodzi od samego Stwórcy. Poprzez taką władzę byli
powiązani z Bogiem. Jednak nie wykorzystywali tej władzy zgodnie z Bożą wolą,
bo postępowali niesprawiedliwie zapominając, że odpowiedzą za swoje czyny jak
wszyscy inni ludzie (konsekwencjami są śmierć, upadek).
Dlatego Pan Jezus wykazał Żydom, że niesłusznie nazywają go bluźniercą z tego
powodu, że nazwał się Synem Bożym, skoro byli już tak nazywani ich przywódcy.
Zagadnienie to jest bardziej zrozumiałe, gdy rozważymy pojęcie 'synowie Boży'
3. Synowie boży.

W Biblii kilkakrotnie pojawia się określenie 'synowie boży', co także
wykorzystują zwolennicy herezji, że człowiek może być bogiem, skoro jest nazwany
synem boga. Wiemy już, że jest niemożliwe, aby jakakolwiek istota stworzona
mogła być Bogiem. W zasadzie już samo słowo 'syn' dużo nam wyjaśnia:
- syn - hebr. ben (1240) znaczy też: wnuk, towarzysz, członek jakiejś grupy
- syn - gr. ios (5061) - syn, dziecko lub ktoś związany duchową więzią z jakąś
 osobą i nabywający cechy tej osoby np.: synowie Abrahama (Gal.3,7),
 synowie zabójców (Mat.23,31), synowie Złego (Mat.13,38)
Widzimy więc, nazwa 'syn' w zależności od kontekstu może oznaczać syna
rodzonego, czyli istoty tego samego rodzaju co ojciec, ale też kogoś związanego
w jakiś sposób z osobą lub grupą osób. W poniższych wersetach istnieje właśnie
taki związek z osobą Boga:

1M.6,2	   ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc
       sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

1M.6,4	   A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali
       z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły.
       To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.
(oryg. ' przyszli boscy synowie do córek człowieka i urodziły im' - bene ha
elohim)

Synowie boży - tu dotyczy istot anielskich, czyli 'nie ludzi', gdyż kobiety
zostały nazwane 'córkami ludzkimi'. Moim zdaniem takie określenie użyte zostało
aby przekazać, że olbrzymi rodzili się w wyniku obcowania istot anielskich
z ludźmi.

Hioba 1,6	 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży,
         aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.

Hioba 2,1	 I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się
         stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się
         stawić przed Panem.
(oryg. 'synowie Boga'- bene ha elohim - 481- Bóg)

Synowie Boży - tu wyraźne określenie istot duchowych.


Ps.89,7	   Któż bowiem na obłokach równy Panu, Któż podobny Panu pośród
       synów Bożych?

Hioba 38,7  Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali
       wszyscy synowie Boży?

Synowie Boży - określenie istot duchowych, które były obecne przy stwarzaniu
świata przez Boga.Rz.8,19	   Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych,

Mat.5,9	   Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą
       nazwani.

Łuk.20,36  Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako
       uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi.

Gal.3,26   Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa
       Chrystusa.

Synowie Boży - określenie uczniów Jezusa - chrześcijan.

Tak więc nazwa 'synowie boży' może oznaczać osoby powiązane w różny sposób
z Bogiem i stanowiące określone grupy - chrześcijan lub innych ludzi, a także
istoty duchowe, czyli aniołów lub szatana i demony.
III. Podsumowanie

Jak widzimy, człowiek ani żadna inna istota nie może być Bogiem. To niemożliwe,
gdyż:

- w Bożym Słowie jest napisane, że nigdy nie było i nie będzie innego Boga,
 prócz jedynego Boga Stwórcy. A Bóg nie kłamie.

- każda istota stworzona (w tym człowiek) ma ograniczenia. Nie jest
 transcendentna czyli nie ma pełni władzy nas sobą, ani nad stworzeniem

- każdy człowiek grzeszy; Bóg nigdy

- żaden człowiek (ani żadna inna istota) nie może zapewnić życia wiecznego.
 Tylko Bóg ma taką moc.

- określenie 'synowie Boży' oznacza jakiś związek z osobą Boga Stwórcy, lecz
 nie są to Bogowie, i sami z siebie nie mają takiej mocy jak Bóg. Mogą tak być
 nazywani ludzie, lub istoty duchowe (aniołowie, demony)

Zakończę ponadczasowym, ostrzegawczym wersetem:

2Ptr. 2,1    Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was
        będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki
        i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się
        rychłą zgubę.
2,2	 	I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie
        przez nich pohańbiona.
2,3	 	Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści;
        lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich
        nie drzemie.


Bibliografia (liczby w nawiasach oznaczają pozycje w słownikach).

1. Studio Biblijne 1.0 SE, wyd. Samson Digital System, 1998 (Biblie - BW,BT,BWP).
2. Hebrajsko-polski Stary Testament - Prorocy, opr. Anna Kuśmirek, red. nauk.
  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, wyd. Vocatio, 2008
3. Wieki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu
  (t. I i II ), Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm, wyd,
  Vocatio, 2008
4. Grecko- polski Nowy Testament, ks. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski,
  wyd. Vocatio, 1994
5. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski
  wyd. Vocatio, 2006


Opracowano 2017-05-01

biblia4g
mail2
KONTAKT