logo1a
STRONA GŁÓWNA CODZIENNOŚĆ JAK POZNALIŚMY BOGA PYTANIA RECENZJE LINKI
powrót PIEKŁO,
CZYLI GDZIE TRAFIAJĄ LUDZIE NIEPOSŁUSZNI BOGU.
podstrona
 I. Gdzie trafiają ludzie bezpośrednio po śmierci?
 II. Co to jest piekło, gdzie się znajduje, jak tam jest?
III. Kto znajduje się w piekle? Czy demony są obecnie w piekle?
 IV. Gdzie trafiają ostatecznie ludzie nieposłuszni Bogu?
 V. Czy potępieni będą unicestwieni, czy będą cierpieć wieczność?
 VI. Podsumowanie

I. Gdzie trafiają ludzie bezpośrednio po śmierci? 

Z biblii jasno wynika, że ludzie bezpośrednio po śmierci trafiają do nieba,
albo do piekła.
To znaczy ciało zostaje na razie za ziemi, a duch i dusza człowieka tam się znajdą.
Do nieba trafiają chrześcijanie, a do piekła ludzie niezbawieni.
Temat nieba i co dalej się dzieje z chrześcijanami omówiłem w rozważaniu
"Życie wieczne".

Nie omawiam szczegółowo tego zagadnienia pod kątem Starego Testamentu,
gdyż sprawa nazewnictwa miejsca pośmiertnego może prowokować do niepotrzebnych
sporów ( jak np. 1Sam.2,6 i Hiob.7,9).
Uważam, że Pan Jezus jasno podsumował fakt, gdzie trafiali ludzie po śmierci
przed jego zmartwychwstaniem. Jezus podawał przykłady w formie przypowieści,
aby każdy ( nawet niewykształcony) człowiek mógł je zrozumieć.
I ten przykład dotyczy też naszej rzeczywistości, czyli czasów obecnych.
Na pewno te słowa odpowiadają rzeczywistości, bo jakby Jezus mówił nieprawdę
( nawet w przypowieści ) to by skompromitował się przed uczonymi w piśmie,
którzy tylko czekali na jego potknięcia.

Tak więc co się dzieje z ludźmi bezpośrednio po śmierci jest opisane
w Łuk.16,19-29:


16,19	 A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty
     i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
16,20	 Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały.
16,21	 I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły
     i lizały jego rany.
16,22	 I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe;
     umarł też bogacz i został pochowany.
16,23	 A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał
     z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. ( hades)
16,24	 Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij
     Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język,
     bo męki cierpię w tym płomieniu.
16,25	 Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia,
     podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
16,26	 I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść,
     aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do
     nas nie mogli się przeprawić.
16,27	 I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego.
16,28	 Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby
     i inni nie przyszli na to miejsce męki.
16,29	 Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.

Co się więc dowiadujemy:
- kto czyni zło ( czyli jest nieposłuszny Bogu) trafia do krainy umarłych
  (bogacz nie pomógł Łazarzowi, nie nakarmił go i nie opatrzył jego ran)
  . kraina umarłych jest określana greckim słowem "hades". Słowo to jest
    tłumaczone często jako piekło.
- kto jest posłuszny Bogu ( Łazarz) trafia na łono Abrahama ( tak określano raj,
 Łuk.23,43)
- w krainie umarłych (piekle) człowiek cierpi ( pragnienie, płomień, męka)
- z piekła do nieba nie można przejść - oddziela je przepaść
- z piekła nie można się wydostać do tego świata ( dlatego bogacz prosił aby
 posłać Łazarza, bo wiedział, że sam nie może
- w piekle człowiek jest świadomy tego, co się dzieje ( bogacz cierpi, wspomina swoją
  rodzinę, prosi o pomoc dla żywych, lecz już nic nie może uczynić ani dla
  siebie, ani dla żywych
- żadne wstawiennictwo o żyjących, ze strony zmarłego już nic nie pomoże.
 Bogacz prosi o pomoc dla braci a Abraham stwierdza, że przecież mają
 możliwość żeby się dowiedzieć, co ich czeka po śmierci ( z Biblii ).
 Powtarzam -żadne prośby kierowane do zmarłych nic nie pomogą - tak
 powiedział Bóg.

Widzimy więc, że albo człowiek trafia po śmierci do nieba, albo do piekła.
Nie ma innego miejsca - żaden czyściec nie istnieje
Nie ma innej alternatywy. Jeśliby czyściec istniał to na pewno Jezus by o tym
powiedział.

WNIOSKI: 
- piekło ( hades), czyli miejsce męki na pewno istnieje
- człowiek po śmierci trafia albo do piekła, albo do nieba
- do piekła trafiają ludzie nieposłuszni Bogu
- w piekle człowiek jest nadal świadomy i cierpi męki w płomieniu
 ( natura płomienia nieznana)
- z piekła już nie ma wyjścia, a człowiek tam będący nie może nikomu
  pomóc i nikt jemu nie może pomóc
- żadne prośby kierowane do zmarłych nic nie pomogą 


II. Co to jest piekło, gdzie się znajduje, jak tam jest.


1. Jakimi słowami jest określanie " piekło"?

W greckim NT słowa: "hades"( ades), "gehenna" i " tartaros" określane są przez
polskich tłumaczy Biblii jako " piekło".
Poniżej opisałem, gdzie one występują i jakie mają jeszcze znaczenia( wg greckiego NT).
Jak wynika ze znaczenia greckich słów, miejsce gdzie trafiają dusze potępione
bezpośrednio po śmierci to hades.
To hades jest tym miejscem, które ludzie potocznie nazywają piekłem. 

Z analizy słów greckich wynika, że tłumacze polscy słowem piekło określają
różne miejsca - wszystkie te miejsca są straszne.

Starałem się więc uporządkować wiadomości na temat tych miejsc.

a/ hades (87) - podziemia, otchłań, grób (Mat.11,23; 16,18, Łuk.10,15, 16,23,
  Dz.2,27; 2,31, Ap.1,18; 6,8; 20,13-14 )
  - jak wspomniałem wyżej, tu trafiają ludzie niezbawieni bezpośrednio po śmierci

b/ gehenna ( 1060) - pośmiertne miejsce kaźni, ( Mat.5,22; 5,2930; 10,28;
   18,9; 23,15; 23,33; Mar.9,43-48; Łuk.12,5; Jak.3,6 )
- miejsce ostatecznego cierpienia ludzi nie zbawionych ( gdzie trafią po sądzie)

c/ tartaros ( 4883) - trzymać w niewoli, więzić w otchłani
2Ptr.2,4 Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli,
     lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach,
     aby byli zachowani na sąd;
- miejsce przeznaczone dla szatana i demonów 
To słowo występuje tylko raz w oryginale ( w tłum. J. Wujka, Gdańskiej,
S. Kowalskiego i K. Romaniuka tłumaczone jest jako piekło )

2. Gdzie znajduje się piekło ( hades) i co jeszcze o nim wiemy? 

Wiemy już z Biblii, że istnieje takie miejsce jak piekło, choć nazywane jest różnie.
To nie jest jakaś abstrakcja czy fantazja. Piekło naprawdę istnieje.
Tak powiedział wielokrotnie Bóg.
Gdzie wiec się to piekło znajduje? Co wiemy ( część wiadomości o piekle już
podałem wcześniej ):

a/ piekło jest niżej niż niebo i jest oddzielone od nieba nieprzebytą przepaścią:
Bogacz spojrzał w górę na Łazarza
Łuk.16,23	 A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje,
         ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie

- słowa: strącić, zstąpić wskazują, że piekło jest gdzieś na dole:
Mat.11,23	 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz?
         Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały
         te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień
         dzisiejszy
Łukasza 10,15	 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz?
         Nie! Aż do piekła zstąpisz

Przyp. 15,24	 Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole.


b/ piekło od nieba jest oddzielone wielką przepaścią i jest niemożliwe
  wydostanie się z niego 

Łuk.16,26	 I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść,
         aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd
         do nas nie mogli się przeprawić.

W tradycji ludzi przyjęte jest, że piekło jest gdzieś pod ziemią.
Nie ma to jednak potwierdzenia w Biblii. Jest po prostu niżej niż niebo i na pewno
jest niewidzialne, a więc równie dobrze może być gdzieś w powietrzu jak i pod ziemią.

c/ wiemy też, że piekło ostatecznie będzie wrzucone do jeziora ognistego:
Apokalipsa 20,14	 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego;
             owo jezioro ogniste, to druga śmierć.


III. Kto znajduje się w piekle, czy demony są obecnie w piekle? 


Wiemy na pewno z historii o bogaczu, że do piekła trafiają grzesznicy, czyli
ludzie nieposłuszni Bogu.
Przyjmując, że piekło określone jest w tym fragmencie jako hades, potwierdzają
to inne fragmenty Biblii, z tym samym słowem.
Powtórzę, że hades jest tym miejscem, gdzie trafiają bezpośrednio po śmierci
ludzie nieposłuszni Bogu - to jest to prawdziwe piekło.

a/ w piekle ( hadesie) są więc ludzie grzeszni, którzy umarli : 

Ap.20,13 …. również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali,
       i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Mateusza 11,23	 	A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz?
            Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie
            dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze
            po dzień dzisiejszy.

Łukasza 10,15	 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz?
         Nie! Aż do piekła zstąpisz.

Dzieje Apostolskie 2,27	 Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani
             I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.

Dzieje Apostolskie 2,31	 …mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa,
             że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego
             nie ujrzy skażenia.
(uwaga: słowo hades w wersetach Dz.2,27 i 2,31, w kontekście całego fragmentu,
a szczególnie 2,29, można tłumaczyć też jako typowy grób dla ciała i logicznym
jest, że jak ciało nie zostanie w grobie, to nie ujrzy skażenia).

1Ptr. 3,18-20	 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za
         niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie
         poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
       	
         W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu
         ( fylake, więzienie, strażnica ,loch, miejsce strzeżone ), 

         które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za
         dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu,
         to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.
( na pewno dotyczy to ludzi grzesznych, a nie demonów, bo ludzie byli nieposłuszni
 i jest mowa o ocaleniu ludzi, trzeba brać to dosłownie a ponadto hades jest
 strzeżony, jest to rodzaj lochu z którego nie ma wyjścia) 

- nawet ludzka dusza Pana Jezusa była chwilowo w piekle , choć moim zdaniem
 Pan Jezus miał inny status. Dlaczego tak uważam? Bo:
. Jezus sam nie zgrzeszył, a tylko wziął na siebie nasze grzechy
. dusza grzesznika nie ma już wyjścia z piekła, a Pan Jezus jednak
  wyszedł stamtąd
. Jezus, jako Bóg, ma klucze do piekła więc żaden problem było dla niego wyjść
  z piekła:
Apokalipsa 1,18	 i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam
         klucze śmierci i piekła.

b/ czy w piekle są demony? Moim zdaniem - nie.

Biorąc pod uwagę hades, czyli miejsce jednoznacznie określone, gdzie trafiają
ludzie niezbawieni, nie ma fragmentów mówiących, że tam przebywają demony.
Jest tylko jeden fragment sugerujący, że w piekle mogą być demony:

Apokalipsa 6,8	 	I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział,
            było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę
            nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem,
            i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.
Na pierwszy rzut oka wynikałoby, że ci co się znajdują w piekle będą walczyć
i zabijać.
To jest sprzeczne z całą biblią, bo z piekła ludzie się wydostać nie mogą( bogacz).
Więc kto by walczył?
Można przypuszczać, że demony ale nigdzie więcej w Biblii nie jest napisane,
że w hadesie są demony
Tak więc ten fragment może jedynie oznaczać, że ogólnie wszystko co najgorsze szło
za nim ( bo ludziom piekło kojarzy się z cierpieniem i złem, czymś strasznym ).
Inaczej tego nie da się wytłumaczyć.

WNIOSEK - w Hadesie ( piekle ) są obecnie tylko zmarli ludzie niezbawieni
( tzn. ich dusza i duch )

c/ gdzie w takim razie są demony? 

Na pewno część demonów znajduje się w powietrzu, wokół nas.
Część jednak znajduje się w miejscu zwanym otchłanią.
Są dwa określenia greckie, tłumaczone jako otchłań: asyssos i tartaros
Moim zdaniem są to te same miejsce, choć inaczej nazywane, bo jedno i drugie jest
przeznaczone dla demonów.
Na pewno w otchłani ( tartarze) jest część demonów i przebywają tam obecnie:

2Piotra 2,4	 Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz
         strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach,
         aby byli zachowani na sąd; (tartaros - więzić w otchłani)
- w greckim nie ma tu słowa loch ( tylko mrok). Aniołowie którzy zgrzeszyli to
  demony.
Demony te czekają na sąd:
Judy 1,6	 aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu,
         lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach
         w ciemnicy na wielki dzień sądu;

Drugie słowo określające otchłań to asyssos .
Demony bardzo boją się tego miejsca:

Łukasza 8,31	 I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań (asyssos)

W tym miejscu będzie przebywał szatan (smok), antychryst ( zwierzę ), oraz są
tam jakieś paskudne stworzenia ( te szarańcze to prawdopodobnie demony):

Apokalipsa 9,1	 I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła
         z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.
Apokalipsa 9,2	 I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym
         z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu
         ze studni.
Apokalipsa 9,3	 A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc,
         jaką jest moc skorpionów na ziemi.
Apokalipsa 9,11	 I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi
         po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon
         (Niszczyciel).

Apokalipsa 11,7	 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani
         stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.
Apokalipsa 17,8	 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie
         z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy
         ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia
         świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go  nie ma,
         i że znowu będzie.
Apokalipsa 20,1	 I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od
         otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

Apokalipsa 20,2	 I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan,
         i związał go na tysiąc lat.
Apokalipsa 20,3	 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć,
         aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat.
         Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

WNIOSEK:
- dla demonów jest przeznaczone osobne miejsce(a) zwane otchłanią.
  Część z nich już tam jest. Nie jest to miejsce, gdzie przebywają ludzie.


IV. Gdzie trafiają ostatecznie ludzie nieposłuszni Bogu ? 


Wiemy już, że zmarli ludzie, którzy nie byli posłuszni Bogu, trafiają bezpośrednio
po śmierci do piekła ( hadesu ), gdzie cierpiąc czekają na sąd Boży.

Znamy też ostateczne miejsce kaźni dla tych ludzi, gdzie będą cierpieć wieczność.

Jest bardzo dużo fragmentów jasno mówiących, że jest takie miejsce ostateczne
męczarni ludzi potępionych.
Sam Jezus wielokrotnie ostrzegał przed tym miejscem i dlatego wzywał do upamiętania.
Znamienne są słowa Jezusa ( Mat.5,29-30), że jeśli oko nasze grzeszy to lepiej
je wyłupać i być kaleką ale mieć życie wieczne, niż żyć w grzechu ale trafić
na wieczne męki.
Dlatego chrześcijanom tak bardzo zależy, aby ludzi ratować od tego strasznego miejsca. 

Powtarzam, że nie ma innej możliwości - człowiek ma do wyboru: albo życie wieczne,
albo śmierć wieczną ( czyli wieczne męczarnie). Poniższe fragmenty wyraźnie na to
wskazują:

Daniela 12,2	 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni
         do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. 

Mateusza 25,46	 I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 

2Tesaloniczan 1,9	 Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie
             od oblicza Pana i od mocy chwały jego,

Co wiemy o tym miejscu:
- trafią tam, po sądzie ostatecznym, ludzie grzeszni w całości tzn. ich duch,
 dusza i wskrzeszone ciało,
  . ( tu widać różnicę między hadesem, gdzie trafia tylko część duchowa
    człowieka )
 - trafią tam szatan i demony, po sądzie ostatecznym ( Mat.25,41,
- jest to miejsce wiecznego oddalenia od Boga
- jest to miejsce wiecznego cierpienia w ogniu nieugaszonym i siarce,
 miejsce wiecznej męki
- będzie tam płacz i zgrzytanie zębów
- nie ma już stamtąd wyjścia ( kto jest skazany to już na stałe, wiecznie )
- płonie tam wieczny ogień ( nie wiemy jakiej natury jest ten ogień, ale
  powoduje cierpienie, podobnie jak w hadesie)

Miejsce to jest realne, choć różnie określane w Biblii:
( wspólnymi elementami są głównie: męczarnie, wrzucenie, ogień )

To miejsce nazywane jest jako:

a/ gehenna ( często tłumaczone jako piekło, ale jest to miejsce, gdzie ludzie
  grzeszni i demony trafią po sądzie ostatecznym ).

Mateusza 5,22	 A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego,
         pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed
         Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.

Mateusza 5,29	 Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie,
         albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków
         twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
Mateusza 5,30	 A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie,
         albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden
         z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.

Mateusza 23,33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia
        piekielnego?

Mateusza 10,28	 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić
         nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało
         zniszczyć w piekle.

Mateusza 18,9	 A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie;
         lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota,
         niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.

Marka 9,43	 A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
         wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła,
         w ogień nieugaszony,
Marka 9,44	 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Marka 9,45	 A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
         wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi,
         a być wrzuconym do piekła,
Marka 9,46	 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie

Marka 9,47	 I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie
         jednookim wejść do
Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła,
Marka 9,48	 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.


Łukasza 12,5	 Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który,
         gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła.
         Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!

b/ ciemności zewnętrzne, jezioro ogniste, ogień wieczny, piec ognisty,

Mateusza 18,8	 Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją
         i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota
         kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi
         być wrzuconym do ognia wiecznego.

Mateusza 25,41	 Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci,
         w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

Judy 1,7	 tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do
         nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu
         cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.

Apokalipsa 20,10	 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora
             z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę
             i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na
             wieki wieków.

Apokalipsa 21,8	 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
         i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich
         kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Mateusza 8,12	 Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz;
         tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mateusza 13,42	 i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Mateusza 13,50	 i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Mateusza 22,13	 Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie
         go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mateusza 24,51	 I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz
         i zgrzytanie zębów.

Mateusza 25,30	 A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne;
         tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Łukasza 13,28	 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama,
         Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym,
         siebie samych zaś precz wyrzuconych.

Ap.14,9	 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda
     pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub
     na swoją rękę,
14,10	 to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu
     i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
14,11	 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia
     we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi,
     ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.


V.  Czy potępieni będą unicestwieni, czy będą cierpieć wieczność?


Niektórzy mają dylemat, czy po sądzie ostatecznym ludzie grzeszni będą cierpieć
wieczność czy zostaną zniszczeni, unicestwieni.
Słowo Boże wskazuje, że jednak będą cierpieć wieczność czyli bez końca
( Mat.25,46, Mar.9,43-48, Ap.14,10).

Jest tylko jeden fragment, który jest wykorzystywany przez zwolenników unicestwienia:
Mateusza 10,28	 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić
         nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało
         zniszczyć w piekle.
. przetłumaczone jako zniszczyć greckie słowo apoleia ( 676) znaczy też:
 zgubić, zatracenie, zagłada,
. wcale to nie oznacza unicestwienia ale w kontekście innych fragmentów Biblii
 oznacza po prostu trafienie do miejsca skąd nie ma wyjścia i że nic nie może
 zmienić tej sytuacji( zatracenie ).
Takim jednoznacznym przykładem, że mam rację, są wersety o zwierzęciu
( antychryście ):

Apokalipsa 17,8	 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie
         z otchłani, i pójdzie na zatracenie. (apoleia)
         I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane
         w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to
         było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Apokalipsa 20,10   A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora
           z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy
           prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków

Zauważmy, że w pierwszym fragmencie jest napisane, że zwierzę pójdzie na zatracenie,
co można też tłumaczyć: na zniszczenie.
A jednak w drugim fragmencie jest napisane, że zwierzę będzie w jeziorze ognistymi
i będzie dręczone wieczne- a więc nie będzie unicestwione lecz nadal będzie żyło
i cierpiało.

WNOSKI:
- ostateczne miejscem cierpienia dla ludzi nieposłusznych Bogu nazywane
 jest: gehenna, jezioro ogniste, ciemności zewnętrzne, ogień wieczny, piec
 ognisty
- znajdą się tam ludzie, demony i szatan
- jest to miejsce wiecznego oddalenia od Boga
- człowiek potępiony nie zostanie unicestwiony lecz będzie tam cierpiał
 wieczne męczarnie i nie ma już dla niego ratunku 

VI. PODSUMOWANIE 

Na podstawie Słowa Bożego można z całą pewnością powiedzieć, że:

1. PIEKŁO ( hades ) na pewno istnieje
   . trafiają tu ludzie niezbawieni ( nieposłuszni Bogu ) bezpośrednio
    po śmierci ciała ( czyli ich dusza i duch)
   . w piekle człowiek cierpi męki w płomieniu i zachowuje nadal
    świadomość
	   . w piekle ci ludzie oczekują w cierpieniu na sąd Boży
	   . z piekła nie ma już wyjścia i nikt już mu nie może pomóc ani on
    nikomu nie może pomóc
   . żadne prośby kierowane do zmarłych nic nie pomogą
   . nie ma podstaw do twierdzenia, że w piekle znajdują się demony

2. OTCHŁAŃ - (asyssos, tartaros) to miejsce przeznaczone dla demonów 
   . część demonów już tam przebywa
   . demony boją się tego miejsca
   . będzie tu przebywał szatan i antychryst

3. OSTATECZNE MIEJSCE CIERPIENIA WIECZNEGO - gehenna,
  jezioro ogniste, ciemności zewnętrzne, ogień wieczny, piec ognisty 
  . trafią tam, po sądzie ostatecznym, ludzie nieposłuszni Bogu
   ( w całości tzn. ich duch, dusza i wskrzeszone ciało - tu widać różnicę
    między piekłem, gdzie trafia tylko część duchowa człowieka )
  . trafią tam demony i szatan, po sądzie ostatecznym
  . miejsce wiecznego cierpienia w ogniu nieugaszonym i siarce, wiecznej
   męczarni
  . będzie tam płacz i zgrzytanie zębów
  . nie ma już stamtąd wyjścia ( kto jest skazany to już na stałe, wiecznie )
  . płonie tam wieczny ogień ( nie wiemy jakiej natury jest ten ogień, ale
   powoduje cierpienie, podobnie jak w piekle )

4. Czyściec nie istnieje - doktryna o czyśćcu jest okrutnym kłamstwem
   szatana. 

Jak widzimy, miejsca cierpienia ludzi nieposłusznych Bogu istnieje naprawdę.
Ludzie toczą spory o nazewnictwo tych miejsc męki, zaciemniają temat, czynią go
niezrozumiałym i wprowadzają chaos.
Jednak każdy, kto wierzy, że Biblia jest Słowem Boga musi uczciwie przyznać,
że miejsca cierpienia ludzi nieposłusznych Bogu istnieją naprawdę, a Bóg ostrzega
nas przed nimi.
Jeśli chcesz się uratować od wiecznej męczarni to masz szansę tylko za życia -
potem będzie za późno.
Jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus.

Bibliografia.
Przy analizie greckich słów wykorzystałem n/w dzieła:
1. "Grecko-polski Nowy testament", ks. Remigiusz Popowski, dr Michał Wojciechowski,
  wyd. VOCATIO, W-wa 1993.
2. "Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu", ks. R. Popowski,
  wyd. VOCATIO, W-wa 1995.

mail2
KONTAKT